هدر سایت
- -

تعریف اشمام

در تعریف اشمام آمده است: ضم الشفتین بلا صوت