هدر سایت
- -

تعریف اوج

در تعریف اوج صدا گفته اند: هفتکاه یا درجه هفتم یا نت سی در دیوان اساسی