یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ - الأحد 12 صفر 1443 - Sunday, 19 September , 2021

تقسیم بندی سکت ها

سکت ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

الف): سکت تجویدی – سکوت های ناشی از ادای حروف مانند ادای حروف شدت

ب): سکت لحنی – تحت عنوان فنون و تکنیک های لحنی بوده و به همراه فنون دیگری اجرا می شود.

ج): سکت روایی – در روایت حفص از عاصم ۴ موضع سکت وجود دارد که به جهت معنا مورد استفاده قرار می گیرد