هدر سایت
- -

تقلید برای مقاصد مختلفی انجام می شود

تقلید برای مقاصد مختلفی انجام می شود:

الف): برای یادگیری اولیه یک موضوع خاص مانند یادگیری یک تحریر خاص

ب): تقلید برای اصلاح یک موضوع خاص مانند اصلاح یک تحریر خاص

ج): تقلید برای ارتقاء یک موضوع خاص مانند ارتقاء اجرای یک تحریر خاص