یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ - الأحد 19 صفر 1443 - Sunday, 26 September , 2021

تقلید شامل سه مرحله می باشد

تقلید شامل سه مرحله می باشد:

الف): تخصیص – انتخاب یک سبک به صورت اختصاصی

ب): تکمیل – گسترش دامنه داشته های لحنی از سک انتخاب شده

ج): تطبیق – مطابقت دادن ردیف و اندوخته های لحنی تقلید شده در مواضع مختلف قرآن کریم