هدر سایت
- -

تلوین به سه شکل اجرا می شود

تلوین به سه شکل اجرا می شود:

الف): تلوین از نوع تغییر درجات صوتی که با اجرای ردیف های هر مقام اتفاق می افتد

ب): تلوین از نوع تغییر ملودی که منظور مدولاسیون هم عرض است

ج): تلوین از نوع تغییر پرده و ملودی که اجرای دو جنس ادنی و اعلی می باشد