هدر سایت
- -

تمرین برای تسلط بر اجرای مقامات

برای تسلط در انتقال از مقامی به مقام دیگر بهتر است در تمرینات کمیت تنوع ردیف ها بیشتر شود.