هدر سایت
- -

تنظیم صحیح ملودی

عدم تنظیم صحیح ملودی از موارد افت لحنی محسوب می شود. تنظیم ملودی ارتباط مستقیم با قدرت و تسلط بر ملودی، گوش و هوش موسیقایی دارد.