هدر سایت
- -

تنظیم قوی

نباید روند اجرای تلحین به شکلی باشد که تحرک لحنی خارج از توان برای ادامه کار طلبیده شود. از مهمترین عوامل جاذبه در تلحین، تنظیم قوی و تقسیم مناسب ملودی است.