هدر سایت
- -

تنظیم مناسب ملودی

تنظیم مناسب ملودی از مهمترین مؤلفات کیفی تنغیم است. تنظیم ملودی با مؤلفاتی همچون سرعت و بافت موسیقایی ارتباط مستقیم دارد.