هدر سایت
- -

تنغیم به لحاظ بکارگیری تعداد نتها

تنغیم به لحاظ بکارگیری تعداد نتها به سه دسته تقسیم می شود:

الف): تنغیم جاف یا هجایی

ب): تنغیم منغم یا تئوماتیک

ج): تنغیم پرآهنگ یا ملیسماتیک