هدر سایت
- -

تنوع ملودی جمله تصدیق

تنوع لحنی در ملودی جمله تصدیق از مسائل فنی لحن محسوب می گردد. گاهاً کیفیت تنغیم و تلحین در جمله تصدیق می تواند به عنوان آرم و نشانه خاص یک تلاوت یا یک سبک مطرح شود.