هدر سایت
- -

توجه به مقدار استفاده از آکسان های تنغیمی

استفاده زیاد آکسان های تنغیمی موجب اذیت گوش مستمع شده و غیر فنی محسوب می شود.