هدر سایت
- -

توزان کشش مدود منفصل و متصل در طریق شاطبیه

توزان کشش مدود منفصل و متصل به میزان ۴ حرکت برای هر کدام در طریق شاطبیه مورد تأکید است.