هدر سایت
- -

تونالیته صدا

آن قسمتی از مساحت صدا که مطلوب خوانندگی است و خواننده را در بروز احساسات و نمایش تکنیک استاندارد در اجرا یاری می کند را اصطلاحاً تونالیته صدا می گویند. در تونالیته، مسائلی همچون تکنیک های رزونانس، کیفیت طنین، کیفیت تحریرها و بروز احساسات به شکل واقعی مورد توجه است.