هدر سایت
- -

تکبیرات در تلاوت

تکبیرات در تلاوت به دو بخش تقسیم می شود:

الف): تکبیرات عام که مربوط به همه جای قرآن کریم می باشد و قاری می تواند از تکبیرات استفاده کند.

ب): تکبیرات خاص که مربوط به انتهای سوره ضحی و ابتدای سوره انشراح می باشد.