هدر سایت
- -

تکرار ملودی

تکرار ملودی به دو شکل است:

الف): تکرار عینی که ملودی قطعه و محتویات موسیقایی آن عیناً دوباره اجرا می شود

ب): تکرار غیرعینی که ملودی قطعه تکرار می شود اما محتویات موسیقایی آن تغییر می کند