هدر سایت
- -

ثبات ردیف لحنی

از مهمترین مسائل کیفی قالب لحنی، ثبات ردیف لحنی است.