هدر سایت
- -

جهت فراگیری سریعتر قالب تلاوت

جهت فراگیری سریعتر قالب تلاوت بهتر است به ترتیب زیر استفاده کرد:

الف): اول یادگیری ردیف لحنی مقامات بر اساس درجات

ب): دوم یادگیری روش اوج گیری

ج): سوم یادگیری کوک شروع و نت تونیک بر اساس دو مورد قبل

هر سه موضوع در مدت کوتاه و سپس به صورت همزمان توسط معلم قرائت مورد بررسی قرار می گیرد.