هدر سایت
- -

حالت لب ها برای ایجاد حالت اشمام

حالت لب ها برای ایجاد حالت اشمام در اجرای الف ها طبق نظر صفی الدین اُرمَوی در موسیقی ایرانی اجرا می شود. ارموی معتقد است با انجام اینکار، صدای خواننده گرم می شود.