هدر سایت
- -

حس ساده و مرکب

اجرای رفت و برگشت دو نت را حس ساده و استفاده از چند نت و رفت و برگشت میان آنها را حس مرکب می گویند.