هدر سایت
- -

خروج از محدوده امن صدا

برای رشد صدا باید تحت نظر استاد و قاعده و روش استاندارد از محدوده امن صدا خارج شد. اجرای تلاوت به صورت همیشگی در منطقه امن صدا موجب رشد قسمتی از صوت و ضعیف ماندن سایر قسمتها می گردد.