هدر سایت
- -

خطوط حامل

برای اینکه نت های موسیقی را در دورهای پی در پی بتوان به خط موسیقی نوشت، خطوطی به کار برده می شود که حامل نام دارد. حامل در ساده ترین و معمول ترین کاربرد خود عبارت است از پنج خط موازی با فاصله های مساوی. حامل پنج خطی دارای یازده محل برای جا دادن نت های وسیقی است. پنج محل روی خط ها، چهار محل میان خط ها، یک خط پایین و یک محل بالای حامل.