هدر سایت
- -

خط صوتی

خط صوتی قسمتی از صداست که:

الف): خواننده بتواند الفاظ را بدون تکلف بخواند

ب): کیفیت پردازش صدا را به درستی انجام دهد

ج): تحریرها را به درستی و به راحتی اجرا کند

د): بتواند احساسات واقعی خود را بروز دهد


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید