هدر سایت
- -

خوانش یا نوع بیان

منظور از خوانش، نوع بیان و کیفیت پردازش تنغیم است. خوانش تنغیم با نوع حرکت میان درجات صوتی ارتباط مستقیم دارد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید