هدر سایت
- -

درآمد مقامات

همه مقامات دارای درآمد هستند و لازم است در تلاوت برای ورود به هر مقامی از درآمد آن وارد شد. اجرای درآمد برای ورود به هر مقام از اصول اجرای مقامات شناخته می شود.