هدر سایت
- -

درجات تونال

درجات اول، پنجم و هشتم را درجات تونال یا اصلی می گویند.