هدر سایت
- -

درجه دومینانت

درجه پنجم موسیقی مقامی عربی را غماز می گویند. در موسیقی کلاسیک به این درجه، درجه دومینانت گفته می شود. قسمت های جواب (اصطلاحی و شایع میان قاریان) در کلیه مقامات بر روی درجه دومینانت اجرا می شود.