هدر سایت
- -

درجه هفتم بیات

درجه هفتم بیات یکی از درجات مغفول در بیات است. این درجه تحت عنوان کردان شناخته می شود و می تواند جایگزین اجرای اوج در مقام بیات شود.