جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

در رفع تکلف ادا باید مواردی در نظر گرفته شود

در رفع تکلف ادا باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

الف): کیفیت حق حرف

ب): کیفیت مستحق حرف

ج): رعایت کیفیت ضرب حرف

د): واضح و شفاف بودن ادا

ذ): با نرمی و لطافت ادا کردن

ر): داشتن الگو برای مقایسه ادای خود و الگو