هدر سایت
- -

دسته بندی مقامات

مقامات به سه دسته تقسیم می شود:

الف): مقامات اصلی که میان صاحب نظران مورد اختلاف است و از 7 الی 40 مقام یا بیشتر نام برده اند.

ب): مقامات فرعی. از تمرکز یک صدا در سلّم موسیقایی بر روی درجه ای خاص، مقام فرعی ایجاد می شود.

ج): مقامات مرکب. از اتصال اجناس موسیقایی در کنار یکدیگر، مقامات مرکب ایجاد می گردند.