هدر سایت
- -

دسته بندی کلی قفلات

قفلات در یک دسته بندی کلی به دو بخش تقسیم می گردند:

الف): قفلات مستقیم – قفلات خالی از تنغیم

ب): قفلات مزخرف – قفلاتی که همراه با زینتهای موسیقایی همراه باشد