هدر سایت
- -

دو اصل مهم در اجرای هر ملودی

در اجرای هر ملودی دو اصل باید همواره مورد نظر باشد:

الف): وجود عامل جذاب (طوبی)                           ب): حسن ختام (حسن مئاب)