هدر سایت
- -

دو اصل مهم در تقلید

رعایت دو اصل کثرت استماع و تمرین تلاوت، در مرحله تقلید از مسائل بسیار مهم می باشد.