هدر سایت
- -

دو تکنیک مهم در ایجاد ظرافت در صدا

دو تکنیک مهم در ایجاد ظرافت در اجرای ملودی باید همواره مورد استفاده قرار گیرد:

الف): کرشندو – افزایش صدا از کم به زیاد

ب): دی کرشندو  – کاهش صدا از زیاد به کم