هدر سایت
- -

دو حالت کلی موضوع فرم در اجرا

فرم در اجرا به دو حالت کلی تقسیم می شود:

الف): فرم کلی که مربوط به ساختار کلی تلاوت است و همان موضوع آرتیکولاسیون است.

ب): فرم جزئی که مربوط به ساختار، پردازش و اجرای ردیف های موسیقایی به لحاظ کمی و کیفی است و در ردیف های موسیقایی سه عامل صوتی، نغمی و کلامی مورد دقت و نظر قرار می گیرد.