هدر سایت
- -

دو دسته کلی ردیف های لحنی

ردیف موسیقایی به لحاظ کیفیت، هدف و شیوه اجرا به دو دسته کلی تقسیم می شود:

الف): ردیف مَدرِسی، مشقی، کلاسیک یا آموزشی

ب): ردیف محفلی یا مجلسی – اجرای ردیف با در نظر گرفتن ضوابط فنی، تخصصی و …