هدر سایت
- -

دو راه ایجاد حالت و فرم در صدا

برای ایجاد حالت و فرم در صدا باید حداقل دو کار مهم را انجام داد:

الف): ایجاد نوانس در صدا

ب): استفاده از ولوم در صدا