هدر سایت
- -

دو موضوع مهم در مرحله تلقی

در مرحله تلقی، توجه به تکیه های صوتی و همچنین وقف و ابتدای کلمات مورد توجه قرار می گیرد.


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید