هدر سایت
- -

دو نوع اداء در گویش اقراء

در گویش اقراء با دو نوع اداء سر و کار داریم. این دو نوع عامل کیفی از عوامل مهم فصاحت نیز شناخته می شوند:

الف): قرائت میسره که مربوط به اداء با ظرافت و بدون تکلف است.

ب): قرائت مفسره که مربوط به اداء واضح و شفاف حروف است.