هدر سایت
- -

دو وجه لفظ موسیقایی

لفظ یا کلمه لحنی از نظر فارابی دارای دو وجه است:

الف): وجه ملودیک

ب): وجه معنایی که شکل گیری این بخش منوط به وجه ملودیک می باشد. در وجه ملودیک نیز سه عنصر بافت موسیقایی، بیان هنرمندانه و محتوای فنی مطرح می باشد.