هدر سایت
- -

دو کیفیت اساسی در لحن

در اجرای لحن دو کیفیت وجود دارد:

الف): وجود ضروری لحن که مربوط به اجرای صحیح فواصل

ب): وجود افضل لحن که مربوط به مسائل و نکاتی است که بخاطر وجود آن، تلحین دارای زیبایی و ظرافت و تکنیک می گردد.