هدر سایت
- -

ذوق هنرمندانه

ذوق هنرمندانه دارای پشتوانه علمی و تعلیمی است و خواننده بدون آموزش و تعلیم قبلی نمی تواند به این ذوق دست پیدا کند. ذوق عامیانه با ذوق هنرمندانه متفاوت است و نگاههای عالمانه است که ذوق هنرمندانه ایجاد می کند.