هدر سایت
- -

رشاقه الاداء

توانایی قدرت تنظیم ملودی در کلمات محدود و چابکی در اداء به طوری که جابجایی درجات صوتی به سهولت انجام شود را رشاقه الاداء می گویند.