هدر سایت
- -

رعایت فاصله با میکروفون

کوبیده شدن صدا در میکروفون از موارد عدم کنترل خروج هوا از دهان است که باید به آن توجه گردد.

رعایت فاصله طبیعی با میکروفون از مسائل مهم حفظ کیفیت صدا است.