هدر سایت
- -

رعایت میزانها در قرائت

از جمله مهمترین مسائل در تلاوت، رعایت میزانها در قرائت است که منجر به ایجاد وزانت در اداء می شود:

رعایت سرعت تلاوت            رعایت موازین آکسانها             کشش استاندارد حرکات              اداء نظیر حروف


آخرین مطالب منتشر شده

مطالب پربازدید