هدر سایت
- -

رفع حجم کاذب صدا

بخش عمده ای از رفع حجم کاذب صدا با فاصله گرفتن از میکروفون حاصل می شود. اینکار باعث می شود گوش، درک درستی از صدای طبیعی داشته باشد.