هدر سایت
- -

رفع مشکل تحریر

اگر کسی دچار مشکل در تحریر است باید حداقل یکی از سه کار زیر را انجام دهد:

الف): یا فرم ملودی از جهت سرعت، تعداد و … را تغییر داده و ساده کند

ب): یا اینکه کسی الگو بدهد

ج): یا از قطعات مشابه تقلید شود