هدر سایت
- -

نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۷/۲

روش اخذ مهارت تجوید به دو شیوه است:

الف): طریق متقدمین –  ان یستمع التلامید من لفظ الشیخ بان یقرأ الشیخ امام التلمیذ و هو یسمع (استاد می خواند و شاگرد فقط گوش می دهد)

ب): طریق متأخرین – أن یقرأ التلمیذ بین یدی الشیخ و هو یسمع (خواندن شاگرد بعد از هر نفس استاد)

بر اساس دو روش فوق، تجوید عملی در چهار مرحله صورت می پذیرد:

الف): طریقه التلقی – درک حضوری استاد و درک کیفیت قرائت وی

ب): طریقه المشافهه و التوقیف – خواندن استاد و توقف کردن بر روی کلمات

ج): طریقه التلقین – اقراء و عرضه استاد و شاگرد بر یکدیگر

د): طریقه السماع و التضبیط – شنیدن و حفظ کردن

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۲
✏️ محمدکاکاوند