هدر سایت
- -

روش اوج گیری استاد شحات انور و استاد منشاوی

روش اوج گیری تلاوت های استاد شحات انور از درجه هفتم مقام بیات می باشد. روش اوج گیری استاد منشاوی از درجه چهارم مقام بیات می باشد. استاد شحات از مقام نوروز و استاد منشاوی از مقام راست به درجات اوج و متن تلاوت منتقل می شوند.